บุคลากร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ลักขณา ปิ่นวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์บัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8413
เบอร์ภายใน : 611884
อีเมลล์ : fedulnp@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฐิติมา รุ่งทัพพ่วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8413
เบอร์ภายใน : 611818
อีเมลล์ : fedutmr@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กานดา บุญมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8413
เบอร์ภายใน : 611818
อีเมลล์ : fedukdbm@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย ตรวจสอบ ระบบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8413
เบอร์ภายใน : 611818
อีเมลล์ : per@local.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อมราพร แย้มขจร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8413
เบอร์ภายใน : 611884
อีเมลล์ : feduaoy@ku.ac.th