หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน
ชื่อหลักสูตร แผนการเรียน รายละเอียด
XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ แผน ก
XF52 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน แผน ก
XF58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผน ก
XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก
XF62 สาขาวิชาพลศึกษา แผน ก
XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก