สมัครเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ย้อนกลับ

คุณสมบัติเบื้องต้น

ระดับชั้นที่คุณต้องการสมัคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเบื้องต้น

ระดับชั้นที่คุณต้องการสมัคร    

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ชื่อหลักสูตร แผนการเรียน เลือก
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาเอก) แผน ก

สำเร็จ!

ยินดีด้วย! คุณสมบัติของคุณ "ผ่าน"

ไม่สำเร็จ!

เสียใจด้วย! คุณสมบัติของคุณ "ไม่ผ่าน"

ผลสรุปการคัดกรอง