สมัครเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ย้อนกลับ

คุณสมบัติเบื้องต้น

ระดับชั้นที่คุณต้องการสมัคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเบื้องต้น

ระดับชั้นที่คุณต้องการสมัคร    

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ชื่อหลักสูตร แผนการเรียน เลือก
XF52 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ปริญญาเอก) แผน ก
XF52 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ปริญญาโท) แผน ก
XF53 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก
XF53 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข
XF54 สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ปริญญาโท) แผน ก
XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ปริญญาโท) แผน ก
XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ปริญญาโท) แผน ข
XF57 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก
XF58 สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาเอก) แผน ก
XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก) แผน ก
XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข
XF62 สาขาวิชาพลศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก
XF62 สาขาวิชาพลศึกษา (ปริญญาเอก) แผน ก
XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท) แผน ก
XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาเอก) แผน ก
XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ปริญญาโท) แผน ข
XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข
XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ปริญญาโท) แผน ข
XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาโท) แผน ข
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาเอก) แผน ก

สำเร็จ!

ยินดีด้วย! คุณสมบัติของคุณ "ผ่าน"

ไม่สำเร็จ!

เสียใจด้วย! คุณสมบัติของคุณ "ไม่ผ่าน"

ผลสรุปการคัดกรอง