หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน
ชื่อหลักสูตร แผนการเรียน รายละเอียด
XF51 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ แผน ข
XF52 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน แผน ก
XF53 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา แผน ก
XF53 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา แผน ข
XF54 สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม แผน ก
XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ แผน ก
XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ แผน ข
XF57 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา แผน ก
XF60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข
XF62 สาขาวิชาพลศึกษา แผน ก
XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก
XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ข
XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา แผน ข
XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ข
XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก
XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข