ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่าง วันที่ 20 -28 เมษายน 2563
เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) (เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ลำดับสำรองรอบแรก)
ข้อปฏิบัติการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563
กำหนดการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (*เปิดเรียนวันที่ 16 มีนาคม 2563)
รหัสนิสิตและกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)