ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัสนิสิตใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา (รอบสองเพิ่มเติม)
รหัสนิสิตใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รอบสองเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา (รอบสามเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาโท สาขาพลศึกษา (รอบสองเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (รอบสองเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) โครงการปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (รอบแรกเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตและรหัสนิสิตใหม่ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ลำดับสำรองรอบแรก)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่าง วันที่ 20 -28 เมษายน 2563
เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)