ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อปฏิบัติการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563
กำหนดการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (*เปิดเรียนวันที่ 16 มีนาคม 2563)
รหัสนิสิตและกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562