ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองรอบสอง)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2564
ายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
The Announcement of Admission Results Doctoral Program in Science Education, Department of Education, Faculty of Education First Semester 2021.
การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)
Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021 (3RD ROUND)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรกเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสองเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบสอง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)