ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรกเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสองเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาปฐมวัยศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบสอง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
The interview examination of Doctoral Program in Science Education (English Program), Faculty of Education, first semester 2021.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)
Application for Ph.D. in Science Education Program, the First Semester, Academic Year 2021
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 12 มีนาคม 2564 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (*เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563