ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ประจำภาคปลาย 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รหัสนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ
รหัสนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
รหัสนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา